1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Банкова информация

Размер на текста:

 

НаименованиеБанкаBICIBAN
Сметка за внасяне на държавни такси ДСК Ямбол STSABGSF BG50STSA93003173813291
Сметка за депозити на вещи лица, свидетели ДСК Ямбол STSABGSF BG28STSA93003307381329

 

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

А-ТАКСИ, СЪБИРАНИ от СЪДИЛИЩАТА
т.2б – По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:
а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци - 10 лева
б) от юридически лица, без посочените в буква “а”, и от физическите лица-търговци по смисъла на Търговския закон- 50 лева
в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер
т.7 – По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива- 5 лева
т.13 – За частни жалби по граждански дела – 5 лева
т.19 б. “б” –За издаване на препис от документи - 2 лева
а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лев
  - за удостоверения - 5 лева
т.19 б."в" - За фотокопие от документи - по 0,10 лева за всяка страница, а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка страница по 0,07 лева

 

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието