1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Правила за работа с медиите

Размер на текста:

 

Attachments:
Download this file (pravila_medii_2016.doc)Правила за работа с медиите149 kB22.03.2016 г.
 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

 

Актуализираните Правила за работа с медиите в Административен съд – Ямбол са съобразени с Комуникационната стратегия на съдебната власт, както и с това, че Конституцията на Република България гарантира правото на гражданите да бъдат информирани. Ограниченията на това право са допустими единствено с цел запазване на други, също защитени от закона, права и интереси.Настоящите правила се създават с цел улесняване на работата, както на представителите на медиите, така и на магистратите в съда. Правилата са съобразени и с Професионално-етичния кодекс на българските медии. Настоящите правила важат и за граждани, които желаят да получат директно информация от Пресцентъра на съда.

 

I. Правила за осъществяване на комуникацията между съда и медиите

 

 1. При открити съдебни заседания журналисти, оператори, фоторепортери и граждани могат да присъстват в съдебната зала по време на цялото дело.
 2. Прессъобщение за разглеждано дело се изработва от служителя "Връзки собществеността" въз основа на данните по делото и законовите разпоредби.Текстът се предоставя на съдията-докладчик по делото и/или наадминистративния ръководител - председателя на съда, за нанасяне на
  корекции, включване на пояснения или допълнения, ако това се налага.
 3. Всички прессъобщения по съдебни дела и за събития, които не са свързани сработата по дела се поместват веднага след изготвянето на интернет-страницата на съда и на страницата на съда в социалната мрежа Фейсбук.
 4. Журналистите могат да се свържат с всеки съдия чрез служителя за връзки с обществеността.
 5. В съдебната зала всички са длъжни да стават при влизането и излизането на съдебния състав, да изключват мобилните си телефони, да не разговарят по време на заседанието.
 6. Видеозаписи и фотографии в съдебната зала се правят в началото на съдебното заседание и след разрешение на председателя насъстава, разглеждащ делото и със съгласието на страните-участници.
 7. Правенето на звукозаписи в съдебната зала по време на заседание е абсолютно недопустимо.
 8. Журналистите могат да направят справка само по дела, по които има влязъл в сила съдебен акт, след писмено разрешение на съдията-докладчик или Председателя на съда в случай, че е невъзможно разрешението да бъде дадено от докладчика.
 9. Достъпът на журналисти до пълното досие на конкретно дело става в присъствието на служителя „Връзки с обществеността” или друг съдебен служител.
 10. При заявено желание от страна на медиите в определен ден и час може да се осигури свободен достъп до съдебната зала и сградата на съда. В този случай могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали, когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при разглеждане на конкретно дело.

 

II. Правила за съдържанието на прессъобщенията

 

 1.  Прессъобщенията се предоставят на достъпен за гражданите и медиите език.
 2. Съобщението трябва да съдържа лого на съответния съд, интернет страница,информация за възможностите за обратна връзка.
 3. Прессъобщенията да са актуални и по теми, ползващи се със значим обществен интерес или да засягат важни моменти от работата на Административен съд - Ямбол.
 4. Съдържанието на прессъобщенията трябва да бъде точно по отношение на изложените факти и нормите на закона. Текстът да е еднозначен и да не съдържа предположения и коментари.

 

Забележка: Последна актуализация на ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ - 2015 г. Правилата са приети и утвърдени от Председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова след обсъждане с представителите на медиите в Ямбол. При необходимост те са отворени за актуализация по всяко време .