1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Информационна кампания "Да потърсим правата си! Административен съд Ямбол!"

Размер на текста:

 

 

banner da potyrsum pravata si

 

 

КОНЦЕПЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

юни, 2013

 

ДА ПОТЪРСИМ ПРАВАТА СИ!

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ!

 

І. Мотиви за провеждане и цели на информационната кампания

          

Ръководството на Административен съд - Ямбол взе решение да стартира информационна кампания, чиято основна целе да улесни гражданите в досъпа им до административното правосъдие. Втората важна цел е хората да знаят, че Административният съд е мястото, където те могат да се защитят от незаконосъобразните действия на държавните институции. Очевидно е, че всеки човек се сблъсква с администрацията и респективно с необходимостта да потърси своите права в съда. Поради тази причина, за ръководството на съда е важно, гражданитеда знаят как да потърсят своите права и да получат бързо и качествено правосъдие.

Мотивите за стартирането на подобна кампания се основават и на това, че през март, 2013 г. беше направен «Анализ на системата за управление на делата в Административен съд – Ямбол» като част от проект по Оперативна програма «Административен капацитет», финансиран от Европейския съюз и Европейския социален фонд, по който Ямболският административен съд е бенефициент. В рамките на този анализ беше направено и Анкетно проучване. За една част от анкетираните административното правораздаване и неговите функции са бяло петно и непозната територия. Това личи от отговорите, които са дали в анкетата: 9, 96 % знаят за Административен съд - Ямбол, но не познават специфичната му дейност, а 5.19% нищо не знаят за съда. Тези резултати насочиха ръководството към извода, че е необходима още по-задълбочена работа и разяснителна дейност сред потенциалните клиенти, страните по делата в административното правораздаване и към гражданите като цяло. На базата на този извод са определени и целите:

Основна цел на информационната кампания:

- да информира гражданите и обогати тяхната правна култура.

Специфични цели на информационната кампания:

- да улесни гражданите в достъпа им до информация за работата на Административен съд – Ямбол, а по този начин да им се даде възможност за контрол върху административното обслужване;

- да подобри организацията на работните процеси в съда;

- да повиши публичността и прозрачността в работата на съдиите и на съдебната администрация в Административен съд - Ямбол;

 

ІІ. План за провеждане на информационната кампания “Да потърсим правата си! Административен съд – Ямбол!:  

 

 1. Пресконференция за стартиране на кампанията: 30.05.2013 г.
 2. Позициониране на информационен банер в три електронни медии, както и в сайта и профила на съда в социалната мрежа “Фейсбук” за периода – 01.06.2013 г. – 30.06.2013 г.
 3. Отворени врати през целия месец юни, 2013 г.
 4. ТВ-предаване в телевизия “Диана” - 03.06.2013 г.
 5. Издаване и разпространение на информационна листовка: “Да потърсим правата си! Административен съд – Ямбол!”, която да съдържа кратка и достъпна за гражданите информация за подсъдността, начините за завеждане на делата, процеса на обжалване, издаване на удостоверения, справки и т.н. – 10.06.2013 г.
 6. Една страница с информационни материали за правата на гражданите в ямболския ежедневник “Делник” – 17.06.2013 г.
 7. Работна среща с представители на държавните институции и неправителствени организации – 25.06.2013 г.
 8. Анкетно проучване за ефективността на проведената информационна кампания – 01.07.2013 г. – 05.07.2013 г.
 9. Прессъобщение за приключване на кампанията и резултатите от нея – 09.07.2013 г.

 

ІІІ. План за провеждане на пресконференцията

 

 1. 30.05.2013 г., 10,30 ч., заседателна зала - Административен съд – Ямбол;
 2. Информация за начина на протичане на кампанията и мотивите за нея;
 3. Представяне на Резултатите от информационно-анкетно проучване като част от “Анализ на системата за управление на делата в Административен съд – Ямбол. Мерки за усъвършенстването й.”;
 4. Демонстрация на софтуера за “случайното разпределение на делата в служба “Деловодство”;
 5. Нововъведения в Административен съд – Ямбол: посттерминал за безкасово плащане.