1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Комуникационен план

Размер на текста:

 

 

 

 

Комуникационен план

на Административен съд – Ямбол

 

 

Комуникационният план е основния документ, на базата на който е разработен Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт – 2015 – 2020 г. в Административен съд – Ямбол.

Планът се актуализира в съответствие с променящата среда – обществено мнение, медийно отношение, мотивация на служителите и други. Целите на плана са дългосрочни и краткосрочни. Всяка календарна година се разработва План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт в Административен съд – Ямбол.

 

Дългосрочни цели /от 1 до 3 години/:

- Да се стреми към съвършенство в административното обслужване на гражданите;

- Административен съд – Ямбол да поддържа репутация на висок професионализъм на съдиите и съдебните служители;

- Да поддържа максимално високо обществено доверие в работата на съда;

- Да поддържа бързина, справедливост и ефективност на съдебните производства;

- Да работи активно за предотвратяване на случаи на корупция.

 

Краткосрочни цели /до 1 година/:

- Да осигурява коректно и разбираемо представяне на дейността на Административен съд – Ямбол в регионалните, централните и в специализираните медии;

- Да актуализира Плана за работа с медиите, в който заложените инициативи гарантират прозрачност и доверие в работата на съда;

- Да продължава да проучва и анализира общественото мнение, относно административното обслужване на гражданите, достъпа до правосъдие и ефективността на съдебното производство, след което при констатирани пропуски, да предприема корекционни мерки;

- Да разработва и изпълнява обучителни програми за съдиите и служебните служители по актуални теми.

Постигайки тези цели, Административен съд – Ямбол ще допринесе за подобряване на цялостния образ на съдебната система.

Комуникационният план е изработен след цялостно дефиниране на съществуващите и очакваните проблеми и на разработените до момента добри практики, които са извели Административен съд – Ямбол до позициите - два пъти съд-модел по проект на Програмата за развитие на съдебната система и единствен български съд, носител на европейската награда за иновативни практики "Кристални везни на правосъдието".

 

Имиджов PR

 1. Поддръжка и навременна актуализация на информацията в интернет-сайта на Административен съд – Ямбол.

Срок: Постоянен

Отг. Съдебен администратор

Системен администратор

Служител “Връзки с обществеността”

 

2. Поддържане актуалността на профила на съда в социалната мрежа „Фейсбук”, така както е заложено в разработената Концепция за позициониране на Административен съд – Ямбол в мрежата. Осъществяване на бърза комуникация с потребителите на мрежата.

Срок: Постоянен

Отг. Съдебен администратор

Системен администратор

Служител “Връзки с обществеността”

 

 

3. Предоставяне на информация за медиите, относно получени поздравителни и благодарствени писма от граждани.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Служител “Връзки с обществеността”

 

4. Разгласяване на всички нововъведения в работата на Административен съд – Ямбол.

 

Срок: постоянен

Отг. Председател

Служител “Връзки с обществеността”

 

5. “Дни на отворени врати в Административен съд - Ямбол”.

 

Срок: 10 год от създаването на АдмС

Срок: Европейски ден за гражданско правосъдие

Отг. Председател

Съдебен администратор

Служител “Връзки с обществеността”

 

6. Провеждане на информационна кампания относно административното правосъдие и правата на гражданите.

 

Срок: при необходимост

Отг. Председател

Съдебен администратор

Служител “Връзки с обществеността”

 

8. Повишаване правната култура на журналисти, граждани, служители в държавни институции, тийнейджъри.

Срок: Постоянен

Отг. Председател

Съдебен администратор

Служител “Връзки с обществеността”

                                            

 

Вътрешен PR

 1. Информиране на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Ямбол за това, което се случва в съда – организация на работа, изяви пред медиите, различни инициативи, нововъведения и други. Това е наложително, защото информираните служители са в състояние компетентно и убедително да общуват с външни публики и да укрепват репутацията на съда. При възникване на необходимост Административен съд – Ямбол има готовност да приложи Програма за оптимизиране на вътрешноорганизационните комуникации.

Срок: Постоянен

Отг. Председател

Съдебен администратор

Служител “Връзки с обществеността”

 

2. Обучение и квалификация на съдебните служители от Административен съд – Ямбол по теми, касаещи проблемите в органите на съдебната власт, стандартите за обслужване на граждани, както и управлението на вътрешните и външните комуникации.

Срок: Постоянен

Отг. Съдебен администратор

                                                                                                                        

3. Обучение и квалификация на съдиите и съдебните служители, както на регионално, така и на национално ниво – по програми на НИП, по проекти от оперативните програми.

 

Срок: Постоянен

Отг. Всички съдии и служители

Съдебен администратор

                                                                                              

                                                        

4. Организиране на извънработни срещи.

Срок: Постоянен

Отг. Съдебен администратор

                                                            

Антиризисен PR . Основни правила

Една от най-големите заплахи за стабилността и авторитета на всяка организация е възникването на криза в нейния живот. Тогава се нарушава нормалната работа, изразходват се значителни ресурси за преодоляването на кризисната ситуация, а в същото време рязко нараства интересът на медиите и обществеността. Тъй като повечето от кризите възникват ненадейно, Административен съд – Ямбол включва за поредна година в PR-програмата и антикризисен раздел.

 

Време за реакция – до 2 часа

 

Основната ни цел - да не позволим да се накърни имиджа на съда.

 

Специфична цели след възникналата кризисна ситуация, медиите и гражданите да имат доверие в Административен съд – Ямбол и да не се съмняват, че ще получат качествено правосъдие.  

     

 1. Професионално организирана комуникация с медиите. В случай на възникнала кризисна ситуация в Административен съд – Ямбол се сформира кризисен щаб. Служителят за “Връзки с обществеността” подготвя членовете на щаба, как да се справят в различните етапи от развитието на кризата.
 2. В случай на криза говори един – служител за “Връзки с обществеността”, Председател на съда или посочен от кризисния щаб. Това означава, че поддържаме една версия по възникналия проблем и няма опасност от разнопосочна информация, която да буди съмнения.
 3. Гарантира се възможност за свободен достъп до информация, без да пренебрегваме някои от медиите. Това подсказва нагласата ни за откритост и сътрудничество с всички средства за масова информация при отразяване на възникналия проблем.
 4. Бързина на подаването на информация – подходът да се мълчи, докато не се разчуе, ни поставя в позиция на самозащита. Освен това губим и възможността да лансираме своята позиция за възникналия проблем. Ако ние мълчим по време на кризисна ситуация, винаги ще се намери кой да говори.
 5. Прозрачност и честност – прикриването на информация в конфликтни /кризисни/ ситуации крие опасности и създава допълнителни затруднения, защото се нарушава изграденото доверие към административното обслужване на гражданите, както и към цялостната работа на съда.
 6. Подобряваме вътрешната комуникация – по време на криза информираме бързо и точно служителите на Административен съд за това, което се случва. Убеждаваме, че се прави всичко възможно за защитаване на техните интереси, както и интересите на съда като цяло. Ако липсва вътрешната комуникация на основата на неинформираност, напрежението на служителите ще рефлектира и извън съда.
 7. Спазването на тези основни правила в антикризисната част от настоящата програма е гаранция за доброто позициониране на Административен съд – Ямбол в публичното пространство и след приключване на кризата.