1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Проект "Кристални везни на правосъдието"

Размер на текста:

 

 default en-Cristal scales 2009-1-1

 

Attachments:
Download this file (Web_info-BG_nagrada.doc)Словенските медии за нас97 kB31.01.2014 г.
Download this file (_за_нас.doc)Медиите за нас113 kB31.01.2014 г.
Download this file (Bulgaria_Ljubljana_25.10.2010-za_saita.ppt)Презентация BG9868 kB31.01.2014 г.
Download this file (England_Ljubljana_25.10.2010-PR-za_saita.ppt)Презентация EN8656 kB31.01.2014 г.

 

 

ВСИЧКИ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА, НО НЕ ВСИЧКИ СА РАВНИ ПРЕД ЕЗИКА

Разбираема и достъпна информация за гражданите

 

Изграждането и функционирането на административните съдилища през 2007 г. се посочва като безспорен успех в оценката за съдебната реформа в България. Докато през първите две години усилията на административните ръководители бяха насочени към запознаване на гражданите с дейността на тези съдилища, то сега е наложително да се промени езика, на който говорим с гражданите. Това важи не само за административните съдилища, а за цялата съдебна система, защото една от причините за ниския рейтинтг е именно сложният и неразбираем за гражданите съдебен език, с който си служат магистратите и съдебните служители. В подкрепа на това твърдение са категоричните резултати от анкетни проучвания: гражданите не знаят правата си; езикът, на който им се поднася съдебната информация, е неразбираем и сложен; законите не са написани на общоупотребим език. Всичко това кара гражданите да се съмняват в прозрачността и ефеективността на съдебната система като цяло. Нещо повече - гражданите считат, че неразбираемият език се ползва умишлено, а по този начин голяма част от тях се чувстват равни само пред закона, но не и пред езика. Освен това, говоренето на сложен съдебен език води и до загуба на интерес от страна на гражданите към съдебната тематика.

В наша подкрепа са и приетите европейски стандарти. В Становище №11 от 2008 г. на Консултативния съвет на европейските съдии относно качеството на съдебните решения е записано, че те трябва да са написани на ясен и достъпен език. В Становище № 7 от 2005 г. на същия съвет “Правосъдие и общество” също се препоръчва ясен, директен и точен език на комуникацията с гражданите. За разбираем език на съдилищата призова и Съвета на Европа в Препоръка №R /81/7 от 1981 г. Въпреки всичко това проблемът с езика, на който говорим с гражданите съществува.

Поради тези причини ръководството на Административен съд – Ямбол направи следните изводи, които важат за цялата съдебна система в България, а защо не и за Европа:

- С гражданите трябва да говорим на един и същи език;

- Репутацията на Административен съд – Ямбол може да се гради само на това, колко достъпна е информацията за гражданите;

Извеждайки тези причини за критично ниското доверие в съдебната система, съмненията за прозрачност и най-вече за това, че гражданите не ни разбират, ръководството на Административен съд – Ямбол разработи план за действие, чиято стратегическа цел е: “Гражданите да се чувстват не само равни пред закона, но и равни пред езика”, т.е. информацията за медиите и гражданите да бъде разбираема и достъпна. Търсените резултати от този план могат да се измерват. Амбицира ни и това, че не само в България, но и в други европейски държави има критики към езика, използван от магистрати и съдебни служители /изводът е направен по материали от пресата/. В подкрепа на нашия план е и Законът за нормативните актове, където е посочено: Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно. Което означава, че законодателната власт също си дава сметка за това, че сложният език на законите е разбираем само за юристите и затруднява обикновените граждани.

Описание на ефектите на схемата

След като изяснихме целите, определихме и целевите групи, като имахме предвид, че в духа на новия публичен мениджмънт съдебната дейност се възприема като услуга, а гражданите и техните организации като потребители на услугата.

В първата целева група поставихме медиите като основни посредници между съда и гражданите. За целта изработихме “Правила за работа с медиите”, “Информационна медийна стратегия на Административен съд – Ямбол” и “План за работа с медиите”.

Започнахме с “Правилата за работа с медиите”, защото е доказано, че липсата им води до хаос, неразбиране и неефективност в работата на всяка организация. Според Център за изследване на демокрацията, България страда от едно хронично неприлагане на правила или липса на правила. Още в първата точка на нашите правила за работа с медиите записахме: “Прессъобщенията се предоставят на достъпен за гражданите и медиите език». Паралелно с това, в изпълнение на «Стратегията за управление на човешките ресурси в Адмнистративен съд – Ямбол» и след съгласието на Висшия съдебен съвет, в съда е назначен специалист «Връзки с обществеността». Причините: световният опит е доказал, че когато диалогът между две страни, в случая съдебната власт и медиите /гражданите/, е нарушен, нужен е посредник /PR/. Без такъв специалист в съда няма как да се провежда разбираема медийна политика.

Другият важен документ, който разработихме е Информационната медийна стратегия. Тя съдържа както принципни положения, регламентиращи комуникационния процес, така и възможностите за включване на нови послания. Приемането на Медийната стратегия имаше за цел да повиши правната култура на гражданите, да подобри общественото разбиране за спецификата на работа в съдилищата, да облекчи достъпа до информация от съда, да очертае основните методи и средства за работа с медиите, за пълното и обективно отразяване на дейността на съда.

След като вече имахме правила и стратегия за работа с медиите, разработихме и Медиен план на Административен съд – Ямбол за периода януари – декември 2010 г. с конкретни срокове и отговорници. В Плана е записано, че той “ще се адаптира и актуализира, в съответствие с променящата се медийна среда. Всички съобщения от Административен съд – Ямбол за медиите се качват незабавно в интернет-сайта” - http://adms-yambol.org, в рубриката “Пресцентър/Пресъобщения/” на достъпен за гражданите език http://adms-yambol.org/bg/пресцентър/прессъобщения.html/.

Планът съдържа четири основни раздела – 1. Прессъобщения; 2. Пресконференции; 3. Интервюта, участия в радио и тв-предавания; 4. Интернет-страница на Административен съд – Ямбол. В първия раздел са фиксирани основните акценти на прессъобщенията: разглеждани дела със значим обществен интерес и постановени по тях съдебни актове; административни, организационни и процедурни промени в работата на съда; инициативи и нововъведения в съда; работа по проекти; официални срещи и посещения; кадрови промени в съда; статистическа информация. Във втория раздел са планувани шест пресконференции през 2010 г. като изрично е посочено, че те се провеждат при възникнал значим информационен повод: 1. Представяне на Информационния център на Административен съд – Ямбол и старт на информационната кампания за гражданите 2. Отчет за дейността на Административен съд – Ямбол за 2009 г. 3. Три години – Административен съд – Ямбол. Анализ на резултатите 4. Ден на Българската Конституция и юриста. 5. Организация на работата в Административен съд – Ямбол през съдебната ваканция 6. Насоки в работата на Административен съд – Ямбол до края на 2010 г.

Втората голяма и основна целева група, към която насочихме усилията си, беше тази на гражданите. В тази група специално внимание отделихме на хората с увреждания и на младежите, които проявяват интерес към правните науки.

Изработвайки ясни правила за създаване на прозрачно управление на съда и поднасяне на разбираема информация, преминахме към изработването на цялостна PR-програма на Административен съд – Ямбол. PR-програмата е разработена след дефиниране на съществуващите и очакваните проблеми и на разработените до момента добри практики, които са извели Административен съд – Ямбол до позицията "Единственият в България Административен съд – модел" http://adms-yambol.org/images/others/syd_model.jpg. В нея е посочено, че тя ще се актуализира в съответствие с променящата среда – обществено мнение, медийно отношение, мотивация на служителите и други. Това предполага, че резултатите от изпълнението на програмата трябва да се измерват. Първата краткосрочна цел, която поставихме в PR-програмата беше: Да се осигури коректно и разбираемо представяне на дейността на Административен съд – Ямбол в регионалните, централните и в специализираните медии. PR-програмата е разделена на три части – ИмиджовPR; Вътрешен PRи Антикризисен PR.

Всички инициативи, включени в имиджовата част на PR-програмата са подчинени на стратегическата цел на Административен съд – Ямбол - да улесни гражданите като им предоставя разбираема, компетентна и навременна информация, както по отношение на техните права и задължения, така и за истинските възможности и функции на съда като цяло. Например: Изготвяне на презентация на Административен съд – Ямбол, която е качена на сайта на съда http://adms-yambol.org/bg/информация/пътеводител.html. Презентацията се излъчва на електронно табло и в салона за граждани; Предоставяне възможност на художници да организират изложби на картините си в сградата на Административен съд – Ямбол; Дни на отворени врати; Разработване, отпечатване и разпространение на Справочник “Административен съд – Ямбол – какво трябва да знам” и други.

В раздела “Вътрешен PR” част от заложените в Програмата инициативи са насочени към: Информиране на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Ямбол за това, което се случва в съда – организация на работа, изяви пред медиите, различни инициативи, нововъведения и други. Това е наложително, защото информираните служители са в състояние компетентно и убедително да общуват с външни публики и да укрепват репутацията на съда; Обучение и квалификация на съдиите и съдебните служители като, освен на професионална тема, в обучителния план са включени и теми, отнасящи се до начина на комуникиране с гражданите.

“Антикризисен PR. Основни правила” е третият раздел от цялостната програма на съда и има пряко отношение към говоренето на разбираем и достъпен за гражданите език. Една от най-големите заплахи за стабилността и авторитета на всяка организация е възникването на криза в нейния живот. Тогава се нарушава нормалната работа, изразходват се значителни ресурси за преодоляването на кризисната ситуация, а в същото време рязко нараства интересът на медиите и обществеността. Тъй като повечето от кризите възникват ненадейно, Административен съд – Ямбол включи в PR-програмата и антикризисен раздел. Основната цел в този раздел е да не позволим да се накърни имиджа на съда. Втората ни важна цел – и след възникналата кризисна ситуация медиите и гражданите да имат доверие в Административен съд – Ямбол и да не се съмняват, че ще получат качествено правосъдие. Основното правило за постигането на тези две цели е именно говоренето на разбираем и достъпен за гражданите език.

Ръкводството на съда разработи и Харта на клиента, съдържаща стандарти за административно обслужване. Това е документ, в който писмено изразихме волята и желанието си за сътрудничество с всички граждани като ги запознаваме с предоставяните административни услуги на ясен, достъпен и точен език. Хартата е качена на интернет-страницата на съда.

Разработена и действаща е Концепция за подобряване на административното обслужване на гражданите на принципа “едно гише”. Една от целите, които изпълняваме по тази концепция е да поднасяме на гражданите разбираема и достъпна за гражданите информация. За целта съдебните служители, които работя на това гише са специално подбрани и обучени.

За хората с увреждания, като част от целевата група на гражданите, набелязахме няколко инициативи, отнасящи се до комуникацията с тях. Те са отразени подробно в Плана за подобряване работата на Административен съд Ямбол, 2010 г. – 2013 г. Като начало Председателят на Административен съд – Ямбол организира работна среща с председателя на Съюза на инвалидите в града, за да проучи и анализира потребностите на хората с увреждания. Изяснено беше, че за тях е много важно да знаят правата си, за да могат да се защитят при необходимост от незаконосъобразни действия или бездействия на държавата. Голяма част от тези хора нямат достъп до интернет, нямат средства за вестници, социалните им контакти са ограничени и на практика няма как да получават точна, бърза и разбираема информация за правата си. Затова и Административен съд – Ямбол набеляза следните мерки: Всички информационни материали, които издава съда, да се разпространяват в социалните служби, Бюрото по труда, Районния център по здравеопазване, ТЕЛК-комисиите и други подходящи места; Всички инициативи на съдебната власт, отнасящи се до хората с увреждания, да бъдат съобщавани на медиите по най-достъпния и разбираем начин; В издаваните от съда информационни материали да се посочват случаите, в които хората от тази група са освободени от плащане на такси или плащат при облекчени условия; При анализ на делата в съда и констатиране на проблеми, създадени от държавните институции, Административен съд – Ямбол да инициира работна среща с техните ръководители, на която да се дискутират възможностите за помощ и информиране на хората с увреждания; Представители на съда да се отзовават на покани за обучения и форуми, инициирани от организации на инвалидите и др. Какво предстои?Предстои издаването на справочник, който да съдържа достъпна, разбираема за гражданите информация за подсъдността, начините на завеждане на делата, процеса на обжалване, издаването на удостоверения и справки и други. Презентацията на съда, която се излъчва на монитор в салона за граждани, да се озвучи. По този начин незрящите и с проблемно зрение ще имат възможност да получават информацията слухово. Озвучаването важи и за презентацията, качена в интернет-страницата на съда. В салона за граждани да бъдат монтирани слушалки за граждани, които имат проблеми със слуха и зрението. Част от съдиите и съдебните служители от Административен съд – Ямбол да се обучат да работят с хора с увреждания. Интернет-страницата да се преведе на английски език.

Най-малката целева група по този проект е на децата, които искат да изучават правни науки. Те бяха поканени в съда, където имаха възможност да се запознаят със съдиите, с организацията на работа и на възможно най-достъпния и разбираем език да получат първите си знания за структурата и дейността на съдебната система в България. Идеята ни е работата с бъдещите юристи да продължи и през следващата учебна година. Ефектът от тази инициатива ще се измери по-късно. На този етап е видим само медийният и обществен отзвук. Според публикациите след посещението на децата в съда, подобни инициативи би трябвало да се въведат във всички организации, защото това ще помогне за правилното професионално ориентиране на подрастващите.

За всички проведени и насрочени инициативи, отнасящи се до говоренето на разбираем и общодостъпен език, в Административен съд – Ямбол са разработени механизми за контрол и оценка на ефективността. В края на април, 2010 г. приключиха първите две анонимни анкетни проучвания за качеството на административното обслужване на гражданите и за тяхната информираност. На въпрос: “Смятате ли, че актовете, издадени от Административен съд – Ямбол, са добре мотивирани и написани на достъпен език?”, една трета от запитаните отговарят отрицателно. В края на 2010 г. проучванията ще бъдат повторени, за да се сравнят резултатите. В зависимост от резултатите ще се предприемат и необходимите корекционни действия. В Административен съд – Ямбол е изграден Информационен център, който има за цел да улесни гражданите като им предоставя компетентна, точна и ясна информация, както по отношение на техните права и задължения, така и за истинските възможности и функции на съда като цяло. Дали и в каква степен се постигат тези цели, периодично се анализира дейността - води се отчетност на посетителите, поддържа се обратна връзка за тяхната степен на удоволетвореност чрез попълване на анкетни карти. Всички изброени до тук инициативи са отразени в средствата за масова информация, включително и в специализираните интернет-сайтове. Медиите безусловно подкрепят идеята за употребата на разбираем език. До края на май, 2010 г. не е излязла нито една негативна информация, както по отношение на качеството на информационната дейност, така и цялостната работа на Административен съд – Ямбол. Това ни дава увереност, че вървим в правилната посока и че нашият опит може да се ползва от всички съдилища, не само в България, но и в Европа. Направеното до момента в Административен съд – Ямбол показва, че информираността и добрата комуникация с медиите и гражданите е сигурен начин за постигане на положително обществено мнение. Хората са съпричастни дори и към болезнени решения на даден проблем, ако те са включени в дискусията за търсене на алтернативни решения, ако тяхната реализация става в условията на откровеност, информираност и прозрачност. Тогава се появява информираното общество, което е наясно и с проблемите, и с перспективите и е готово да сътрудничи. Положителното обществено мнение има директно отношение към успеха, но се постига задължително чрез диалог на един и същи език, т.е. магистрати и съдебни служители трябва да заговорят на езика на обикновените хора. Тогава гражданите ще се чувстват равни и пред езика и пред законите. На 04.12.2009 г. Административен съд – Ямбол бе обявен за единствения Административен съд-модел в България. Това ни дава надежда, че се развиваме в правилната посока – прозрачност в нашата работа, добро административно обслужване, както и оказване на помощ при формиране на правната култура на гражданите. Надяваме се, че ще направим Административен съд – Ямбол още по-достъпен и познат на хората.

Аз, Диана Тонева Петкова, в качеството си на Председател на Административен съд – Ямбол, декларирам, че съм запознат с правилата на конкурса, които поемам задължение да спазвам.